Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Huyện Quế Phong - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1906 100%
Nam 1511 79.3%
Nữ 395 20.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1906 100%
<15 44 2.3%
15 – 24 84 4.4%
25 - 34 953 50%
35 – 44 589 30.9%
>45 236 12.4%