Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Quế Phong - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1920 100%
Nam 1519 79.1%
Nữ 401 20.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1920 100%
<15 45 2.3%
15 – 24 85 4.4%
25 - 34 967 50.4%
35 – 44 588 30.6%
>45 235 12.3%