Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quế Phong - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9 100%
Nam 6 66.7%
Nữ 3 33.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9 100%
<15 1 11.1%
15 – 24 2 22.2%
25 - 34 5 55.6%
35 – 44 1 11.1%
>45 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 9 100%
Nghiện chích ma tuý 5 55.6%
Phụ nữ bán dâm 1 11.1%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 1 11.1%
Mẹ truyền cho con 1 11.1%
Tình dục khác giới 1 11.1%
Khác 0 0%