Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quế Phong - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1335 100%
Nam 991 74.2%
Nữ 344 25.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1335 100%
<15 37 2.8%
15 – 24 75 5.6%
25 - 34 724 54.2%
35 – 44 374 28%
>45 125 9.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1335 100%
Nghiện chích ma tuý 942 70.6%
Phụ nữ bán dâm 7 0.5%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 38 2.8%
Mẹ truyền cho con 37 2.8%
Tình dục khác giới 284 21.3%
Khác 27 2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1335 100%
Hiện đang ở địa phương 1079 80.8%
Đi làm ăn xa 137 10.3%
Đi trại 71 5.3%
Chuyển đi nơi khác 43 3.2%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 5 0.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 1335 100%
Chưa điều trị 153 11.5%
Chờ điều trị 4 0.3%
Đang điều trị 1074 80.4%
Bỏ trị 100 7.5%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 4 0.3%