Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quế Phong - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 571 100%
Nam 520 91.1%
Nữ 51 8.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 571 100%
<15 7 1.2%
15 – 24 9 1.6%
25 - 34 229 40.1%
35 – 44 215 37.7%
>45 111 19.4%