Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Quế Phong - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3821 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 1906 49.9%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 571 14.9%
Số người nhiễm HIV còn sống 1335 34.9%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 9 0.3%