Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 211 100%
Nam 153 72.5%
Nữ 58 27.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 211 100%
<15 5 2.4%
15 – 24 4 1.9%
25 - 34 54 25.6%
35 – 44 109 51.7%
>45 39 18.4%