Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 13 100%
Nam 8 61.5%
Nữ 5 38.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 13 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 9 69.2%
35 – 44 1 7.7%
>45 3 23.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 13 100%
Nghiện chích ma tuý 6 46.2%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 0 0%
Tình dục khác giới 6 46.2%
Khác 1 7.6%