Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
Nam 88 62.9%
Nữ 52 37.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
<15 5 3.6%
15 – 24 4 2.9%
25 - 34 41 29.3%
35 – 44 74 52.9%
>45 16 11.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
Nghiện chích ma tuý 75 53.6%
Phụ nữ bán dâm 1 0.7%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 5 3.6%
Tình dục khác giới 50 35.7%
Khác 9 6.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
Hiện đang ở địa phương 105 75%
Đi làm ăn xa 14 10%
Đi trại 7 5%
Chuyển đi nơi khác 9 6.4%
Mất dấu 2 1.4%
Chưa xác định 3 2.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
Chưa điều trị 16 11.4%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 115 82.1%
Bỏ trị 3 2.1%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 6 4.4%