Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
Nam 88 62.9%
Nữ 52 37.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
<15 5 3.6%
15 – 24 4 2.9%
25 - 34 43 30.7%
35 – 44 72 51.4%
>45 16 11.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
Nghiện chích ma tuý 75 53.6%
Phụ nữ bán dâm 1 0.7%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 5 3.6%
Tình dục khác giới 50 35.7%
Khác 9 6.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
Hiện đang ở địa phương 106 75.7%
Đi làm ăn xa 13 9.3%
Đi trại 7 5%
Chuyển đi nơi khác 9 6.4%
Mất dấu 2 1.4%
Chưa xác định 3 2.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 140 100%
Chưa điều trị 15 10.7%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 117 83.6%
Bỏ trị 3 2.1%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 5 3.6%