Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 68 100%
Nam 62 91.2%
Nữ 6 8.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 68 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 9 13.2%
35 – 44 36 52.9%
>45 23 33.9%