Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 71 100%
Nam 65 91.5%
Nữ 6 8.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 71 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 11 15.5%
35 – 44 37 52.1%
>45 23 32.4%