Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 416 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 208 50%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 68 16.3%
Số người nhiễm HIV còn sống 140 33.7%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 0 0%