Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 870 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 422 48.5%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 142 16.3%
Số người nhiễm HIV còn sống 280 32.2%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 26 3%