Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng
Số bệnh nhân trước điều trị ARV hiện đang quản lý 0