Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Nghĩa Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 208 100%
Nam 150 72.1%
Nữ 58 27.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 208 100%
<15 5 2.4%
15 – 24 4 1.9%
25 - 34 50 24%
35 – 44 110 52.9%
>45 39 18.8%