Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nghi Lộc - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 187 100%
Nam 128 68.4%
Nữ 59 31.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 187 100%
<15 6 3.2%
15 – 24 4 2.1%
25 - 34 29 15.5%
35 – 44 103 55.1%
>45 45 24.1%