Báo cáo tổng hợp quý I/2016

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng
Số bệnh nhân điều trị Methadone bỏ trị trong kỳ báo cáo 0