Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 169 100%
Nam 124 73.4%
Nữ 45 26.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 169 100%
<15 3 1.8%
15 – 24 3 1.8%
25 - 34 34 20.1%
35 – 44 75 44.4%
>45 54 31.9%