Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Nam Đàn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 177 100%
Nam 129 72.9%
Nữ 48 27.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 177 100%
<15 3 1.7%
15 – 24 4 2.3%
25 - 34 40 22.6%
35 – 44 76 42.9%
>45 54 30.5%