Báo cáo tổng hợp quý II/2018

Huyện Kỳ Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 100 100%
Nam 67 67%
Nữ 33 33%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 100 100%
<15 0 0%
15 – 24 4 4%
25 - 34 22 22%
35 – 44 57 57%
>45 17 17%