Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Kỳ Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 101 100%
Nam 67 66.3%
Nữ 34 33.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 101 100%
<15 0 0%
15 – 24 4 4%
25 - 34 22 21.8%
35 – 44 58 57.4%
>45 17 16.8%