Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 177 100%
Nam 135 76.3%
Nữ 42 23.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 177 100%
<15 4 2.3%
15 – 24 3 1.7%
25 - 34 32 18.1%
35 – 44 95 53.7%
>45 43 24.2%