Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 186 100%
Nam 143 76.9%
Nữ 43 23.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 186 100%
<15 4 2.2%
15 – 24 3 1.6%
25 - 34 38 20.4%
35 – 44 98 52.7%
>45 43 23.1%