Báo cáo tổng hợp quý II/2016

Huyện Hưng Nguyên - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng
Số bệnh nhân trước điều trị ARV hiện đang quản lý 0