Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 397 100%
Nam 325 81.9%
Nữ 72 18.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 397 100%
<15 7 1.8%
15 – 24 2 0.5%
25 - 34 51 12.8%
35 – 44 240 60.5%
>45 97 24.4%