Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Đô Lương - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 403 100%
Nam 327 81.1%
Nữ 76 18.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 403 100%
<15 7 1.7%
15 – 24 2 0.5%
25 - 34 54 13.4%
35 – 44 244 60.5%
>45 96 23.9%