Báo cáo tổng hợp tháng 06/2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 509 100%
Nam 391 76.8%
Nữ 118 23.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 509 100%
<15 14 2.8%
15 – 24 6 1.2%
25 - 34 88 17.3%
35 – 44 276 54.2%
>45 125 24.5%