Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 7 100%
Nam 4 57.1%
Nữ 3 42.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 7 100%
<15 1 14.3%
15 – 24 0 0%
25 - 34 1 14.3%
35 – 44 3 42.9%
>45 2 28.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 7 100%
Chưa điều trị 0 0%
Đang điều trị 2 28.6%
Khác (Bỏ trị; Chuyển đi) 5 71.4%