Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 33 100%
Nam 23 69.7%
Nữ 10 30.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 33 100%
<15 4 12.1%
15 – 24 1 3%
25 - 34 10 30.3%
35 – 44 14 42.4%
>45 4 12.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 33 100%
Nghiện chích ma tuý 14 42.4%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 4 12.1%
Tình dục khác giới 15 45.5%
Khác 0 0%