Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 347 100%
Nam 242 69.7%
Nữ 105 30.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 347 100%
<15 13 3.7%
15 – 24 7 2%
25 - 34 77 22.2%
35 – 44 182 52.4%
>45 68 19.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 347 100%
Nghiện chích ma tuý 194 55.9%
Phụ nữ bán dâm 1 0.3%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 15 4.3%
Tình dục khác giới 127 36.6%
Khác 10 2.9%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 347 100%
Hiện đang ở địa phương 292 84.1%
Đi làm ăn xa 11 3.2%
Đi trại 13 3.7%
Chuyển đi nơi khác 15 4.3%
Mất dấu 12 3.5%
Chưa xác định 4 1.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 347 100%
Chưa điều trị 50 14.4%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 276 79.5%
Bỏ trị 7 2%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 14 4.1%