Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 179 100%
Nam 159 88.8%
Nữ 20 11.2%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 179 100%
<15 1 0.6%
15 – 24 0 0%
25 - 34 17 9.5%
35 – 44 103 57.5%
>45 58 32.4%