Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 526 100%
Nam 401 76.2%
Nữ 125 23.8%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 526 100%
<15 14 2.7%
15 – 24 7 1.3%
25 - 34 94 17.9%
35 – 44 285 54.2%
>45 126 23.9%