Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 2170 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 1052 48.5%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 358 16.5%
Số người nhiễm HIV còn sống 694 32%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 66 3%