Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Diễn Châu - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 252 100%
Phác đồ bậc 1 252 100%
Phác đồ bậc 2 0 0%