Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 291 100%
Nam 215 73.9%
Nữ 76 26.1%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 291 100%
<15 3 1%
15 – 24 9 3.1%
25 - 34 44 15.1%
35 – 44 156 53.6%
>45 79 27.2%