Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Con Cuông - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 297 100%
Nam 221 74.4%
Nữ 76 25.6%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 297 100%
<15 3 1%
15 – 24 9 3%
25 - 34 46 15.5%
35 – 44 160 53.9%
>45 79 26.6%