Báo cáo tổng hợp năm 2017

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng
Số bệnh nhân điều trị Methadone bỏ trị trong kỳ báo cáo 0