Báo cáo tổng hợp năm 2017

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dự phòng


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 0 100%
Nam 0 0%
Nữ 0 0%