Báo cáo tổng hợp tháng 01/2018

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 81 100%
Nam 54 66.7%
Nữ 27 33.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 81 100%
<15 3 3.7%
15 – 24 2 2.5%
25 - 34 16 19.8%
35 – 44 43 53.1%
>45 17 20.9%