Báo cáo tổng hợp quý I/2018

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 83 100%
Nam 55 66.3%
Nữ 28 33.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 83 100%
<15 3 3.6%
15 – 24 2 2.4%
25 - 34 16 19.3%
35 – 44 44 53%
>45 18 21.7%