Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 84 100%
Nam 55 65.5%
Nữ 29 34.5%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 84 100%
<15 3 3.6%
15 – 24 3 3.6%
25 - 34 16 19%
35 – 44 43 51.2%
>45 19 22.6%