Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3 100%
Nam 2 66.7%
Nữ 1 33.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3 100%
<15 0 0%
15 – 24 1 33.3%
25 - 34 0 0%
35 – 44 0 0%
>45 2 66.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 3 100%
Nghiện chích ma tuý 1 33.3%
Phụ nữ bán dâm 0 0%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 0 0%
Mẹ truyền cho con 0 0%
Tình dục khác giới 2 66.7%
Khác 0 0%