Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 59 100%
Nam 35 59.3%
Nữ 24 40.7%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 59 100%
<15 3 5.1%
15 – 24 3 5.1%
25 - 34 14 23.7%
35 – 44 27 45.8%
>45 12 20.3%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 59 100%
Nghiện chích ma tuý 25 42.4%
Phụ nữ bán dâm 1 1.7%
Nam có quan hệ tình dục với nam 0 0%
Vợ/ bạn tình người nguy cơ cao hoặc người nhiễm 2 3.4%
Mẹ truyền cho con 3 5.1%
Tình dục khác giới 23 39%
Khác 5 8.4%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 59 100%
Hiện đang ở địa phương 50 84.7%
Đi làm ăn xa 1 1.7%
Đi trại 4 6.8%
Chuyển đi nơi khác 4 6.8%
Mất dấu 0 0%
Chưa xác định 0 0%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 59 100%
Chưa điều trị 6 10.2%
Chờ điều trị 0 0%
Đang điều trị 51 86.4%
Bỏ trị 1 1.7%
Khác (Chuyển đi; chưa nhập) 1 1.7%