Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 25 100%
Nam 20 80%
Nữ 5 20%
Số lượng Tỷ lệ
Tổng 25 100%
<15 0 0%
15 – 24 0 0%
25 - 34 2 8%
35 – 44 16 64%
>45 7 28%