Báo cáo tổng hợp năm 2018

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Dịch tễ


Số lượng Tỷ lệ
Tổng 342 100%
Lũy tích số người nhiễm HIV 168 49.1%
Lũy tích số người nhiễm HIV tử vong 50 14.6%
Số người nhiễm HIV còn sống 118 34.5%
Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong kỳ báo cáo 6 1.8%