Báo cáo tổng hợp năm 2016

Huyện Anh Sơn - Nhóm chỉ số Chăm sóc và điều trị


Số lượng
Số bệnh nhân trước điều trị ARV hiện đang quản lý